RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP-plus Andrzej Puchowski 95-200 Pabianice ul. Piękna 34 NIP 731-147-20-58 zwane dalej Administratorem.

2) Kontakt z Administratorem Danych – biuro@ap-plus.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym; zebrane podczas rozmów handlowych i korespondencji w postaci Pani/Pana imienia, nazwiska, adresu e-mail i telefonu będą przetwarzane na potrzeby realizacji usług zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie niezbędne do wykonania zlecenia) i lit. f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie). Dane będą przetwarzane przez okres realizacji zlecenia oraz przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora. 

4) W przypadku Pani/Pana zgody dane przechowywane będą do momentu zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody oraz ustaniu terminów przewidzianych oddzielnymi przepisami prawa. 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych oznacza brak możliwości korzystania z usług Administratora.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

10) Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.